Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)  to akt prawa miejscowego, przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.  Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. Zgodnie z Art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie może on naruszać ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Studium to dokument wyznaczający kierunki polityki przestrzennej na obszarze miasta. Opisuje w jaki sposób samorząd ma realizować cele publiczne, zaspokajać potrzeby wspólnoty mieszkańców, chronić jakość i standard ich życia, promować rozwój miasta jako centralnego ośrodka regionu, rozwijać układ komunikacyjny i realizować programy w zakresie infrastruktury technicznej i działalności inwestycyjnej, wreszcie sporządzać i modyfikować plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalane przez samorząd miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą naruszać warunków ustalonych w studium.

Petycja 2016

Jeśli mieszkasz poza Czechowem lub os. Botanik podpisz petycję online

Mieszkasz na Czechowie lub Sławinie?

W tych miejscach możesz złożyć podpis pod petycją:

Punkty zbiórki podpisówkliknij w obrazek powyżej, aby przejść do listy punktów