Studium to dokument wyznaczający kierunki polityki przestrzennej na obszarze miasta. Opisuje w jaki sposób samorząd ma realizować cele publiczne, zaspokajać potrzeby wspólnoty mieszkańców, chronić jakość i standard ich życia, promować rozwój miasta jako centralnego ośrodka regionu, rozwijać układ komunikacyjny i realizować programy w zakresie infrastruktury technicznej i działalności inwestycyjnej, wreszcie sporządzać i modyfikować plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalane przez samorząd miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą naruszać warunków ustalonych w studium.

 

Pliki dotyczące obowiązującego studium dostępne są na stronie BIPu lubelskiego samorządu.
(tu link alternatywny)

 


Doszukując się treści dotyczących Górek Czechowskich trafiamy na następujące zapisy (wytłuszczenia dodane):


 „Program 5.1. OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE.
Cele i funkcje programu
Celem programu jest objęcie ochroną prawną terenów cennych przyrodniczo zgodnie
z wymogami ustawy o ochronie przyrody. Wiodącą funkcją programu jest ochrona zasobów
środowiska przyrodniczego, ich wzmocnienie, a także doskonalenie zasad kształtowania
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych.
Elementy programu.
Na obszarze miasta występują tereny cenne przyrodniczo wymagające następujących
form ochrony prawnej:
rezerwat przyrody (Górki Czechowskie),
– pomniki przyrody,
– zespoły przyrodniczo – krajobrazowe,
– użytki ekologiczne.125
Wykaz terenów wymagających w/w form ochrony prawnej oraz zasoby i walory
środowiska przyrodniczego zawiera aneks 4.5 pkt 2. Wymienione tereny wymagają ochrony
przed zmianą sposobu ich zagospodarowania za wyjątkiem różnych form użytkowania
dydaktycznego i rekreacyjnego, które określi plan zagospodarowania przestrzennego miasta.”

„Warunki rozpoczęcia i okres realizacji programu
Program wskazany jest do realizacji w każdej fazie strategii. Podkreślić należy, iż jest
on częściowo realizowany poprzez przygotowanie dokumentacji przyrodniczej dla objęcia
ochroną rezerwatową, np. rejonu Górek Czechowskich i innych cennych przyrodniczo
rejonów miasta.

„Aneks 4.5 UWARUNKOWANIA JAKOŚCIOWE ROZWOJU MIASTA
LUBLINA W ZWIĄZKU Z PODNIESIENIEM DO RANGI EUROPOLU.
(..) 2. Strefy systemu ekologicznego i ochrony przyrody:
– strefy ochrony unikatowych walorów przyrodniczych i zasobów środowiska
przyrodniczego,
– strefy zachowania ciągłości przestrzennej miejskiego systemu ekologicznego,
– strefy działań rewaloryzacyjnych i interwencyjnych zmierzających do poprawy
wykorzystania terenów otwartych i obszarów zieleni dla funkcji wypoczynku,
– strefy ochrony tożsamości przyrodniczej miasta.
Wykaz obiektów wymagających objęcia ochroną prawną oraz zasobów środowiska
przyrodniczego
Rezerwaty przyrody
− rezerwat „Stasin”, w uroczysku „Stary Gaj”, pow. 24,31 ha – skupisko brzozy czarnej –
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 03. 12. 1981r. (MP nr 29,
poz. 271 § 6),
rezerwat projektowany „Górki Czechowskie” (florystyczno-krajobrazowy),
− rezerwat projektowany „Skarpa Jakubowicka”.
(...)
Użytki ekologiczne projektowane
− „Górki Czechowskie”,
− „Dzbenin”,
− „Wola Sławińska”,
− „Zimne Doły”,
− „Dolina Bystrzycy”,
− „Zadębie”."

Fragment mapy dołączonej do studium z obszarem Górek Czechowskich:

Kolorem zielonym zaznaczono "zieleń pomiędzy terenami zurbanizowanymi", żółtym - ścieżki rowerowe, gwiazdką "urządzenia sportowe plenerowe".

Górki Czechowskie w Studium 2000

 

Teren nas interesujący nie zawsze występuje pod nazwą Górek Czechowskich. Oto gdy mowa o rozwoju i tworzeniu centrów rekreacyjnych i systemu zieleni pojawia się określenie "Park Poligon", a że w jednym miejscu wymieniony jest jako zlokalizowany w pobliżu Ogrodu Botanicznego, skansenu i doliną Czechówki uznać należy, że chodzi właśnie o Górki Czechowskie jako teren byłego poligonu:

3.2.6.3  Program 6.1 Rozwój centrów rekreacyjnych
Lokalizacja programu:
"Park Poligon – w powiązaniu z Ogrodem Botanicznym, Skansenem i lasem Dębówka – doliną rz. Czechówki, z wyjściami w tereny otwarte i bliską rekreacyjną strefą przymiejską poza granicami miasta,"
3.2.6.4. Zasada 6.1 Tworzenie systemu zieleni:
"W ramach systemu znajdować się będą również centra rekreacyjne w rejonach: Zalewu Zemborzyckiego, Parku Poligon i doliny rz. Bystrzycy – objęte odpowiednim programem."

Petycja 2016

Jeśli mieszkasz poza Czechowem lub os. Botanik podpisz petycję online

Mieszkasz na Czechowie lub Sławinie?

W tych miejscach możesz złożyć podpis pod petycją:

Punkty zbiórki podpisówkliknij w obrazek powyżej, aby przejść do listy punktów