Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)  to akt prawa miejscowego, przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.  Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. Zgodnie z Art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie może on naruszać ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

fragment pamy do MPZP 2005Dla obszaru Górek Czechowskich taki plan uchwalono w roku 2005.
Pliki dotyczące obowiązującego w tej części miasta MPZP dostępne są na stronie BIP lubelskiego samorządu. (link alternatywny)

 Plan ten jest owocem kompromisu między apetytami inwestora, a zapisami studium uwarunkowań przestrzennych. Większość obszaru pomiędzy ul. Północną, Poligonową, Zelwerowicza (istniejąca wówczas jedynie na planach), Koncertową i Kosmowskiej uznano, za tereny mające pozostać wolnymi od zabudowy.

Znaczny obszar zajmują (na mapce obok intensywnie zielone) tereny zieleni z wyznaczoną na części strefą Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (linia z elementów jak dla ilustracji umocnień :) ). W ramach ESOCh wyznaczono dwie powierzchnie, na których dopuszczono lokalizację urządzeń terenowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (tu jaśniejsza zieleń w granicach ESOCh). Na części terenów zieleni przewidziano możliwość zabudowy kubaturowej tego rodzaju przeznaczenia ( jaśniejsza zieleń poza ESOCh; na północnym wschodzie terenu - jaśniejsza północna, na południowym zachodzie - jaśniejsza zachodnia), przy czym w okolicach skrzyżowania Ducha/Poligonowa/Willowa również innych usług publicznych. Największy zwarty obszar zieleni w ramach ESOCh zajmuje teren przeznaczony pod rezerwat przyrody - na rysunku obwiedziony od północy, zachodu i południa czarna linią z granicą południową przy wylocie ulicy Solarza, a północną na wysokości przedłużenia al. Kompozytorów Polskich (na planach oznaczony jako ZR). Drugi podobnie zaznaczony obszar to południowy, zalesiony skraj Górek (oznaczony jako ZPL - tereny parków leśnych). Pozostałe tereny zaznaczone na ziemnozielono obejmujące południową wysoczyznę [uzup.: na której powstał landart autorstwa Jarosława Koziary] i główne wąwozy to tereny "zieleni publicznej" w ramach ESOCh.

Terenom od zabudowań ówczesnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Zieleni (na wysokości kościoła św. Jadwigi) wzdłuż ul. Koncertowej do pierwszego wlotu ul. Halickiego oraz na dwóch "wyspach" od strony Poligonowej, a także w sąsiedztwie ogródków działkowych, na południe od Zelwerowicza (na mapce różowawe) wyznaczono rolę pod zabudowę usługową różnego typu.

Na  środkowej części wydzielonej od strony ul. Poligonowej (na mapce obok południowy obszar z dwóch zaznaczonych na różowo, na południe od linii ulic Relaksowa-Arnsztajnowej) oznaczonej jako  "tereny koncentracji funkcji usługowych" przewidziano również możliwość zabudowy mieszkaniowej na 30% powierzchni tej części ("możliwość łączenia funkcji usługowej z funkcją mieszkaniową, tj. możliwość realizacji nowych bądź pozostawienia mieszkań na wyższych kondygnacjach w terenach przekształconych, przy czym wielkość programu mieszkaniowego dla nowo realizowanych inwestycji, nie może przekraczać 30% pow. użytkowej docelowego programu zagospodarowania dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z zapisem ustaleń dla stref polityki przestrzennej,"- paragraf 29 p. 2.2).

Skonkretyzowano też obszar zabudowy rezydencjalnej (tu brązowawy).

Naszym zdaniem, nie trzeba być urbanistą, aby zauważyć, że zapisy tego planu sprzeczne są z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego z roku 2000, które cały obszar Górek, poza terenami pod "zabudowę rezydencjalną", kwalifikują jako "zieleń pomiędzy terenami zurbanizowanymi" (ówcześnie jednak pozostawiając szerszy wylot głównego wąwozu wolny od wspomnianej zabudowy!).

 ---

Mała ciekawostka: do 31. 05. 2016 (przynajmniej od marca br.) brak było na wskazanej stronie (BIP) kompletu map - nie można było np.zobaczyć części terenu objętego przebudową skrzyżowania Ducha-Solidarności.

 

Errata:

Nowy link do dokumentacji na BIP: https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-vii-kadencja/sesje/uchwaly-rm-lublin/iv-kadencja-rady-miasta-lublin-2002-2006/sesja-nr-xxxv-z-dnia-2005-11-17/uchwala-nr-825xxxv2005-rady-miasta-lublin-z-dnia-17-listopada-2005-r-w-sprawie-uchwalenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-lublin-czesc-iii-,2,16122,2.html Na koniec marca 2018 działa, jednak przyglądając się jego konstrukcji (wcześniejsze kadencje Rady Miasta wydają się "podpięte" pod VII) trudno orzekać o jego trwałości. W przypadku problemów (lub od razu) można skorzystać z udostępnionego folderu na dysku google NaCzechowie.info (pliki dotyczące Górek się powtarzają, gdyż oryginalne mapy w plikach tif są "ciężkie", w dużej rozdzielczości - kopie to lżejsze pliki formatu png)

 
 

Petycja 2016

Jeśli mieszkasz poza Czechowem lub os. Botanik podpisz petycję online

Mieszkasz na Czechowie lub Sławinie?

W tych miejscach możesz złożyć podpis pod petycją:

Punkty zbiórki podpisówkliknij w obrazek powyżej, aby przejść do listy punktów